ការបង្ហាញ ១–12 នៃ 13 លទ្ធផល

អេក្រង់ LED ជួលខាងក្រៅអាចប្រើសម្រាប់កម្មវិធីនៅខាងក្រៅ. វាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ឆាកប្រគុំតន្ត្រី, ដំណាក់កាលរៀបការ, ដំណាក់កាលពន្លឺពី P2.5 P2.9 P3 P3.91 P4 P4.81 P5 P5.95 ដល់ P8 និង P10 បង្ហាញវីដេអូដឹកនាំខាងក្រៅ

× WhatsApp