ការបង្ហាញ ១–12 នៃ 18 លទ្ធផល

អេក្រង់ LED ជម្រេភីកសែលតូចប្រើសម្រាប់បន្ទប់ប្រជុំចុងខ្ពស់, ផ្សាយ, ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍, បន្ទប់ត្រួតពិនិត្យ, ល. អនុញ្ញាតឱ្យ 4K របស់អ្នក, 2អេក្រង់ LED K resolution មាននៅពីមុខភ្នែករបស់អ្នក,គុណភាពបង្ហាញខ្ពស់សម្រាប់អ្នកមើលការបង្ហាញដែលមានតម្រូវការខ្ពស់.

× WhatsApp