ការបង្ហាញ ១–12 នៃ 17 លទ្ធផល

ស៊េរីផលិតផលបង្ហាញ LED ស៊េរីថេររួមមាន P2mm P2.5mm, P3mm, P4mm, P5mm, P6mm, P7.62 ម, P10mm.Indoor LED Display នៅក្នុងទីផ្សារបង្ហាញដឹកនាំ, វាគាំទ្រអត្រាធ្វើឱ្យស្រស់ខ្ពស់ 3840Hz

× WhatsApp